Skontaktuj się: +48 609 622 783

Zamówienia publiczne

W ramach prawa zamówień publicznych wspieramy głównie wykonawców zapewniając im profesjonalną obsługę prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  • analizujemy dokumentację przetargową pod kątem ryzyka prawnego (SIWZ, ogłoszenie, umowy)
  • przygotowujemy opinie prawne w zakresie interpretacji, znaczenia i skutków poszczególnych zapisów dokumentów przetargowych
  • opracowujemy korespondencję z zamawiającym (wyjaśnienia, uzupełnienia)
  • przygotowujemy i negocjujemy umowy konsorcjum oraz umowy z podwykonawcami
  • sporządzamy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej
  • reprezentujemy naszych Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • przygotowujemy skargi do sądu na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej