Skontaktuj się: +48 609 622 783

Przedsiębiorcy i spółki

Świadczymy kompleksową obsługę prawną na rzecz spółek prawa handlowego. Doradzamy naszym Klientom na każdym etapie, od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność do uzyskania postanowienia sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Powstałym spółkom doradzamy w zakresie:
 • bieżących spraw korporacyjnych
 • opracowania projektów zmian umów spółek (statutów), dokumentacji związanej ze zgromadzeniem wspólników (walnymi zgromadzeniami), posiedzeniami zarządu i rad nadzorczych, jak również wewnętrznych aktów regulujących funkcjonowanie organów spółek
 • prowadzenia procesów łączenia i przekształcenia spółek
 • spraw dotyczących wspólników spółek prawa handlowego
Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa konsumenckiego, zwłaszcza w kwestiach dotyczących:
 • praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru z umową
 • umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
 • sporów na tle umów kredytowych, pożyczek
 • stosowania niedopuszczalnych zapisów w umowach z konsumentami
 • sporów konsumenckich powstałych w wyniku zawarcia umów komisu (np. sprawy o wady towaru nabytego w komisie
Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach:
 • o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop
 • o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, mobbing
 • o przywrócenie do pracy
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Ponadto:
 • doradzamy pracodawcom i pracownikom w kwestiach związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, systemami wynagrodzeń i świadczeń oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
 • pomagamy w nawiązaniu, zmian i rozwiązaniu umów o pracę
 • opracowujemy i opiniujemy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy