Skontaktuj się: +48 609 622 783

Nieruchomości

Świadczymy kompleksową pomoc prawną we wszystkich aspektach prawnych procesu budowlanego i obrotu nieruchomościami, przede wszystkim w zakresie:
 • analizy prawnej nieruchomości (audyt prawny nieruchomości) pod kątem możliwości zagospodarowania nieruchomości w zgodzie z przepisami prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego
 • obsługi inwestycyjnej i poinwestycyjnej realizowanej w oparciu o kontrakty FIDIC
 • przygotowania dokumentów wymaganych przepisami prawa do otrzymania niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy
 • sporządzania m.in. umów najmu, dzierżawy nieruchomości, deweloperskich, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, o zarządzanie nieruchomościami
 • obsługi kontraktów na roboty budowlane
 • negocjacji w procesie zawierania umów
 • sporządzania środków ochrony prawnej w postaci odwołań, zażaleń, skarg i skarg kasacyjnych
 • reprezentacji przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
Świadczymy kompleksową pomoc prawną w procesie tworzenia, rejestracji, likwidacji, przekształcenia, podziału, upadłości, jak i  bieżącej działalności spółdzielni, w szczególności zakres naszych usług obejmuje:
 • sporządzanie statutów, regulaminów, projektów uchwał organów spółdzielni oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem i działalnością spółdzielni
 • uczestnictwo w walnych zgromadzeniach członków spółdzielni
 • sporządzanie projektów umów zawieranych przez spółdzielnie oraz opinie prawne w kwestiach budzących wątpliwości
 • prowadzenie spraw sądowych związanych z szeroko pojętym prawem spółdzielczym i mieszkaniowym, obejmujących zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej, zwłaszcza w sprawach:
  • o eksmisję
  • o zapłatę
  • odszkodowawczych
  • zaskarżania uchwał spółdzielni
  • rozliczenia inwestycji budowlanych
  • ustanowienia odrębnej własności lokalu
  • o zameldowanie i wymeldowanie
  • o nakazanie spółdzielni złożenia oświadczenia woli o przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności

DORADZAMY

przy kupnie i sprzedaży nieruchomości, analizujemy umowy ze spóldzielniami i deweloperami
Reprezentujemy naszych Klientów m.in. w sprawach:
 • o ochronę praw własności i posiadania,
 • o stwierdzenie zasiedzenia
 • o ustanowienie hipoteki, służebności i innego rodzaju ograniczonych praw rzeczowych
 • o zniesienie współwłasności
 • o eksmisję
 • o odszkodowanie z tytułu przeznaczenia nieruchomości pod drogi lub inne inwestycje celu publicznego
 • o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z budową lub przebiegiem instalacji infrastruktury liniowej (linie energetyczne, gazociągowe)
 • o odszkodowanie w sprawach wywłaszczenia